หลักสูตร

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ชื่อปริญญา: ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบ)
ชื่อย่อ: ศล.ม. (การออกแบบ)

หลักสูตรระประดับปริญญาโท 2 ปี
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคปกติ เรียนจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ปรัชญา

อาชีพการออกแบบได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตลอดช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยได้รับอิทธิพลจากงานฝีมือ ศูนย์กลางวิชาชีพของผลิตภัณฑ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรรม โดยมุ่งความสนใจไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีความสร้างสรรค์สวยงาม ทุกวันนี้ธุรกิจ และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง และเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับวงการออกแบบเป็นอย่างมาก นอกจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นดึงดูดเรียกความสนใจแล้ว นักออกแบบทั่วโลกยังใส่ใจต่อการออกแบบในบริบทอื่นๆมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การทำงานออกแบบในมิติใหม่จึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และท้าทายความสามารถของเหล่านักออกแบบในทุกวันนี้

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มีความมุ่งหวังที่จะก้าวข้ามไปสู่ความท้าทายในการฝึกฝน และพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีภูมิหลัง และความหลากหลายใน “กระบวนการคิดในเชิงออกแบบ” โดยการวางแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจ จากสถานการณ์เพื่อให้นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมตามแนวทางสหสาขาวิชาชีพที่มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถต่อยอดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ในงานออกแบบ ทั้งการเรียน และฝึกฝนทักษะ เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวผ่านเข้าไปสู่ความสำเร็จในบทบาทของนักออกแบบ ซึ่งมีด้วยกันหลายสาขาทั้งผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการออกแบบ การวิจัยในงานออกแบบ การออกแบบและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. สร้างรากฐานทางความคิดในกระบวนการการออกแบบ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีกระบวนการคิดที่หลากหลายและแตกต่างกัน ด้วยโครงสร้างที่มีกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผน
2. ให้ความสำคัญต่อการวิจัย และบริบทที่มีความสำคัญต่อการออกแบบ
3. ส่งเสริมมกระบวนการคิดและการเรียนรู้ โดยไร้ข้อจำกัดที่จะมาปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ในแบบสหสาขาวิชาชีพ
4. ลดข้อจำกัดในการระบวนการคิด ส่งเสริมให้มีมุมมองที่สร้างสรรค์และกว้างไกล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผ่านการสอบ และการพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร
2. เกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำว่า 2.5
3. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4. สำเร็จการศึกไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอันตามเกณฑ์ที่กำหนดของหลักสูตร
5. ไม่เคยเป็นผู้ประพฤติเสียหาย
6. ไม่เป็นคนวิกลจริต
7. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

โครงสร้างของโปรแกรม

หลักสูตรสาขาการออกแบบมุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในเชิงวิชาชีพ ความสามารถในการบรรยาย ทักษะในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ การบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ การแก้ปัญหา และความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ผ่านคณาจารย์ผู้มีองค์ความรู้ และมีประสบการณ์ ด้วยความมุ่งหวัง และตั้งใจให้นักศึกษาเป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพจากองค์ความรู้ และความสามารถในเชิงทักษะเมื่อก้าวเข้าสู่สนามของวงการออกแบบ

โครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจำเป็นต้องผสานกระบวนการออกแบบ แนวคิด เนื้อหา ด้วยความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิก เพื่อต่อยอดส่งเสริมให้ผลงานเดิมมีความสร้างสรรค์ และน่าสนใจมากขึ้น ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนสุดท้ายจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก่อนจะนำผลงานไปจัดแสดง เพื่อผลักดันให้ผลงานของนักศึกษาเข้าสู่ธุรกิจการออกแบบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสผู้ที่สนใจได้เข้าชมผลงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ

โครงสร้างหลักสูตร

แผน A2: หลักสูตรและปริญญนิพนธ์จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 43 หน่อยกิต กับ 12 หน่วยกิตสำหรับวิทยานิพนธ์

หลักสูตรพื้นฐาน        (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ        25 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก        6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต
รวม        43 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรต่อไปนี้

DGN 621  Paradigms of Creativity
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
       4 หน่วยกิต
DGN 626 2 Dimensional Design
การออกแบบสองมิติ
       4 หน่วยกิต
DGN 627 3 Dimensional Design
การออกแบบสามมิติ
       4 หน่วยกิต
DGN 628 Design and Culture
การออกแบบและวัฒนธรรม
       3 หน่วยกิต
DGN 640 Environment, Technology and Design
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการออกแบบ
       3 หน่วยกิต
DGN 662 Design and Business
การออกแบบและธุรกิจ
       3 หน่วยกิต
DGN 693 Design and Research
การออกแบบและวิจัย
       3 หน่วยกิต
DGN 600 Workshop Skills
ทักษะเชิงปฏิบัติการ
       1 หน่วยกิต

หลักสูตรพื้นฐาน

นักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบภาษอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา        (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือก

DGN 670  Spatial Studies
การวิเคราะห์พื้นที่สามมิติ
       3 หน่วยกิต
DGN 671 Design Semiotics
สัญศาสตร์งานออกแบบ
       3 หน่วยกิต
DGN 672 Thai Art for Design
ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ
       3 หน่วยกิต
DGN 677 Time-based Media Techniques
การศึกษาเทคนิคภาพเคลื่อนไหว
       3 หน่วยกิต
DGN 678 Digital Culture
วัฒนธรรมดิจิทัล
       3 หน่วยกิต
DGN 679 Design for Time-based Media
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
       3 หน่วยกิต
DGN 680 Basic Photography
การถ่ายภาพเบื้องต้น
       3 หน่วยกิต
DGN 681 Writing and Presentation Skills
การเขียนและการนำเสนอผลงาน
       3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

DGN 699 Thesis
วิทยานิพนธ์
       12 หน่วยกิต
Download PDF